Chương trình nhạc đệm


Chương trình đệm nhập cư

Các gia đình nhập cư đang cố gắng đảm bảo các quyền cơ bản cho bản thân và gia đình của họ gặp phải nhiều rào cản khi họ điều hướng một hệ thống pháp lý chưa được biết đến và thù địch.

Chương trình Đệm nhập cư giúp hỗ trợ các gia đình này trong suốt quá trình nhập cư theo 3 cách:

  1. Cung cấp một cấu trúc hỗ trợ để củng cố những người bị mắc kẹt trong thủ tục nhập cư
  2. Thông báo cho các thành viên trong gia đình ở mọi bước của quy trình khi những người thân yêu của họ tiến về phía trước
  3. Yêu cầu các quan chức pháp lý chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin chính xác và phục vụ đúng quy trình

Chương trình kết hợp những người nhập cư với các tình nguyện viên đi cùng họ đến các lần đăng ký định kỳ, bắt buộc của họ với Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và Chương trình Xuất hiện Giám sát Chuyên sâu (ISAP).